previous next 21 images


Kimber/Straube Blitz Build

Luther Crew
Luther Crew
Full Crew
Full Crew
Foundation Excavation
Foundation Excavation
Kimber/Straubes
Kimber/Straubes
Prep for Blitz
Prep for Blitz
Kimber and Straube with Johnson
Kimber and Straube with Johnson
Kimber/Straube
Kimber/Straube
Crew
Crew
Moving Materials
Moving Materials
Unloading
Unloading
A few words
A few words
Lumber Truck
Lumber Truck
The Sill
The Sill
First Wall
First Wall
Supplies
Supplies
Discussions
Discussions
Building Begins
Building Begins
Exciting Day
Exciting Day
Walls 1
Walls 1
Walls 2
Walls 2
With the Klimeshes
With the Klimeshes